Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie §26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVIII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy z dnia  27.10.2017 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XXVII i XXVIII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  1. Nr XXVIII/236/17 w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody,
  2. Nr XXVIII/237/17 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”,
  3. Nr XXVIII/238/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska,
  4. Nr XXVIII/239/17 w sprawie przyjęcia Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2018 rok,
  5. Nr XXVIII/240/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia  bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec,
  6. Nr XXVIII/241/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
  7. Nr XXVIII/242/17 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
  8. Nr XXVIII/243/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 -  2022,
  9. Nr XXVIII/244/17 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2018,
  10. Nr XXVIII/245/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego,
  11. Nr XXVIII/246/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 r.,
  12. Nr XXVIII/247/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  13. Nr XXVIII/248/17 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/142/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec.
 7. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 9. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Wersja XML