Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie §26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXIII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 16.05.2018 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XXXII i XXXIII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  1. Nr XXXIII/283/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  2. Nr XXXIII/284/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok,
  3. Nr XXXIII/285/18 w sprawie pomocy dla Powiatu Bolesławieckiego,
  4. Nr XXXIII/286/18 w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  5. Nr XXXIII/287/18 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość gruntową,
  6. Nr XXXIII/288/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec,
  7. Nr XXXIII/289/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  8. Nr XXXIII/290/18 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2017,
  9. Nr XXXIII/291/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”,
  10. Nr XXXIII/292/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec.
 7. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 9. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.
Wersja XML