Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła zasadę rozdziału kompetencji organów gminy.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy, a organem wykonawczym – wójt. W ramach posiadanych kompetencji kontrolnych organ stanowiący podejmuje różne postępowania kontrolne. Szczególną rolę odgrywa tu Komisja Rewizyjna, będąca jedyną komisją, co do której obowiązek powołania wynika z ustawy. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje także zasadę zlecenia przez radę komisji rewizyjnej kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr X/63/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bolesławiec powołano oprócz Komisji Rewizyjnej 3 Komisje stałe: Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Uchwałą nr I/4/14 z dnia 27 listopada 2014 r. powołano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec wg. poniższego zestawienia:

Składy Komisji Rady Gminy Bolesławiec

Komisja Rewizyjna

KAPRAWY Ryszard Przewodnicząca Komisji
JANIEC Rafał Zastępca Przewodniczącej Komisji
MISZKIEWICZ Agnieszka Sekretarz Komisji Komisji
GAJEWSKA Rozalia Członek Komisji
WÓJTOWICZ Krystyna Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

BORUCKI Henryk Przewodniczący Komisji
TOFIL Beata Zastępca Przewodniczącego Komisji
GAJEWSKI Michał Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

CHUDZIK Andrzej Przewodniczący Komisji
OSTROWSKI Henryk Zastępca Przewodniczącego Komisji
ŁUCKA Grażyna Członek Komisji
GAJEWSKA Rozalia Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

SZWEDO Andrzej Przewodniczący Komisji
DŁUGOSZ Bożena Zastępca Przewodniczącego Komisji
KAMIŃSKA Anetta Członek Komisji
MISZKIEWICZ Agnieszka Członek Komisji
TOFIL Beata Członek Komisji
WÓJTOWICZ Krystyna Członek Komisji

 

§ 91 ust. 1 Statutu Gminy Bolesławiec obliguje komisję rewizyjną do przedłożenia Radzie planu pracy komisji do dnia 31 grudnia każdego roku celem jego zatwierdzenia. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) komisje przedkładają Radzie plan pracy. Zakres zadań wymienionych w planach pracy został uzgodniony na posiedzeniach poszczególnych Komisji stałych.

Wersja XML