Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła zasadę rozdziału kompetencji organów gminy.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy, a organem wykonawczym – wójt. W ramach posiadanych kompetencji kontrolnych organ stanowiący podejmuje różne postępowania kontrolne. Szczególną rolę odgrywa tu Komisja Rewizyjna, będąca jedyną komisją, co do której obowiązek powołania wynika z ustawy. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje także zasadę zlecenia przez radę komisji rewizyjnej kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/303/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bolesławiec powołano oprócz Komisji Rewizyjnej 4 Komisje stałe: Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Uchwałą nr II/4/18 z dnia 28 listopada 2018 r. powołano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec wg. poniższego zestawienia:

Składy Komisji Rady Gminy Bolesławiec

Komisja Rewizyjna

JANIEC Rafał Przewodniczący Komisji
ZORYŁO Małgorzata Zastępca Przewodniczącego Komisji
DURTKA Jadwiga Sekretarz Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

WÓJTOWICZ Krystyna Przewodnicząca Komisji
DURTKA Jadwiga Zastępca Przewodniczącego Komisji
TOROŃCZAK Beata Sekretarz Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

GAJEWSKA Rozalia Przewodnicząca Komisji
POTOCKI Edward Zastępca Przewodniczącego Komisji
BERNY Leszek Członek Komisji
ŁUCKA Grażyna Członek Komisji
TOROŃCZAK Beata Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

OSTROWSKI Henryk Przewodniczący Komisji
POTOCKI Edward Zastępca Przewodniczącego Komisji
BIEGACZ Łukasz Członek Komisji
CHUDZIK Andrzej Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

SZWEDO Andrzej Przewodniczący Komisji
KAMIŃSKA Anetta Zastępca Przewodniczącego Komisji
BERNY Leszek Członek Komisji
ŁUCKA Grażyna Członek Komisji

 

§ 64 ust. 3 Statutu Gminy Bolesławiec obliguje komisję rewizyjną do przedłożenia Radzie planu pracy komisji do dnia 31 stycznia każdego roku celem jego zatwierdzenia. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) komisje przedkładają Radzie plan pracy. Zakres zadań wymienionych w planach pracy został uzgodniony na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych.

Wersja XML