Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Bolesławiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Część plików w formacie pdf nie jest dostępna cyfrowo, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań; niektóre pliki zostały przesłane przez podmioty zewnętrzne.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Sarkowicz, m.sarkowicz@gminaboleslawiec.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 732 32 21 wew. 106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-07-29.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-11-18.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1a
Tel.: 75 732 32 21
Faks: 75 735 17 83
E-mail:
Strona internetowa: gminaboleslawiec.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.gminaboleslawiec.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Bolesławiec przy ul. Teatralnej 1A ze względu na fakt, iż jest zabytkiem objętym pieczą Konserwatora Zabytków jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie przemieszczania się.

Do siedziby Urzędu Gminy Bolesławiec prowadzi jedno wejście od ulicy Teatralnej. Do wejścia prowadzi jeden schodek. Brak pochylni. Korytarze na parterze znajduje się na jednym poziomie. Toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze udzielana jest informacja głosowa na stanowisku obsługi interesanta. Schody nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma windy. Urząd nie korzysta z pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Osoby niedosłyszące i głuchonieme mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:

Aby Klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie do Biura Podawczego lub do komórki organizacyjnej, w której chce załatwić sprawę:

W zgłoszeniu należy podać  m.in.:

Pracownik Urzędu Gminy Bolesławiec skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zabezpieczenia ww. usługi.Wersja XML