Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin.

Strona archiwalna

 

Uwaga Mieszkańcy!

W zawiązku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, która była zaplanowana na 17 marca, tj. wtorek, zostaje odwołana.

O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani poprzez obwieszczenia na stronie internetowej tut. urzędu, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. informacje na tablicach ogłoszeń w miejscowości.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Mierzwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 26 lutego 2020 r. do 24 marca 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bolesławcu pod adresem: http://gminaboleslawiec.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Mierzwinie o godz. 1500.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz wskazaniem położenia i numeru ewidencyjnego nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2020 r.

         Wójt
mgr Andrzej Dutkowski
           /-/

PDFMPZP_MIERZWIN_prognoza.pdf

PDFMPZP_MIERZWIN_tekst.pdf

PDFMPZP_MIERZWIN_rysunek.pdf

Wersja XML