Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 293) oraz art. 54 ust. 2, 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283), w związku z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin.

zawiadamiam o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej  dotyczącej

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Mierzwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się 16 czerwca 2020 r.  w świetlicy wiejskiej w Mierzwinie o godz. 1500.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w celu odpowiedniego przygotowania miejsca przeprowadzenia dyskusji,  Wójt Gminy Bolesławiec prosi osoby chętne do udziału w dyskusji publicznej o potwierdzenie swojego udziału w formie telefonicznej do sekretariatu Urzędu ( tel. nr:  75 732 32 21-23 ) lub w formie elektronicznej na adres: do dnia 15.06.2020r.

Zgodnie z art. 11 pkt 8  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz wskazaniem położenia i numeru ewidencyjnego nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2020 r.

Wójt

/-/

mgr Andrzej Dutkowski

Wersja XML