Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bol. i Kraśnik Dol

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały Nr VIII/88/19 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 23 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bolesławcu pod adresem: http://gminaboleslawiec.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Golnicach od godz. 14:00 do godz. 15:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2020 r. Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Bolesławiec, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Bolesławiec.

Wójt

/-/

mgr Andrzej Dutkowski

[PDFUchwała_Dąbrowa-Kraśnik.pdf]

[PDFUchwała_rysunek_Dąbrowa-Kraśnik.pdf]

[PDFPrognoza_Dąbrowa-Kraśnik.pdf]

[PDFPrognoza_rysunek_Dąbrowa-Kraśnik.pdf]

 

Wersja XML