Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/135/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Kraśnik Górny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 28 sierpnia 2020 r. do 28 września 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1400 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bolesławcu pod adresem: http://gminaboleslawiec.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. w Domu Ludowym w Kraśniku Górnym od godz. 1500 do godz.1600

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w celu odpowiedniego przygotowania miejsca przeprowadzenia dyskusji,  Wójt Gminy Bolesławiec prosi osoby chętne do udziału w dyskusji publicznej o potwierdzenie swojego udziału w formie telefonicznej do sekretariatu Urzędu ( tel. nr:  75 732 32 21-23 ) lub w formie elektronicznej na adres: do dnia 23 września 2020r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz wskazaniem położenia i numeru ewidencyjnego nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 r.,

Wójt

/-/

mgr Andrzej Dutkowski
 

PDFMPZP_Kraśnik_Górny_rysunek.pdf

PDFMPZP_Kraśnik_Górny_tekst.pdf

PDFMPZP_Kraśnik_Górny_prognoza.pdf

Wersja XML