Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec.

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

            Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/158/20 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowości Suszki i Żeliszów

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec
w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowości Suszki i Żeliszów

w dniach od 30 września 2020 r. do 22 października 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Bolesławcu pod adresem: http://bip.gminaboleslawiec.pl/347/365/wylozenia-projektow-planow-miejscowych-i-studium-gminy.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w sali Nr 8 o godz. 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 8  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2020 r.

Wójt

 /-/

     mgr Andrzej Dutkowski

PDFZmiana SUiKZP - tekst.pdf

PDFZmiana SUiKZP - rysunek.pdf

PDFuwarunkowania SUiKZP.pdf

PDFprognoza SUiKZP.pdf

Wersja XML