Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy

Widocznym przejawem proinwestycyjnego klimatu gminy są liczne zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium gminy. Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do opracowywania zmian w miejscowych planach oraz studium i wyłonieniu wykonawców ww. dokumentów planistycznych Wójt określa formę, miejsce i termin składania wniosków. Zgodnie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informacja o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy i miejscowościach objętych projektem, a także w sposób „zwyczajowo przyjęty”, tzn. poprzez radnych i sołtysów.

Obecnie w trakcie prac projektowych są także następujące dokumenty planistyczne:

 

Wersja XML