Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia socjalne 2021/2022

Lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 

UWAGA: Dane dotyczące poszczególnych członków rodziny ucznia, winny dotyczyć miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień)

 1. Uczeń, którego wniosek dotyczy:
  • - zaświadczenie ze szkoły, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku szkolnym;
 2. Zaświadczenie o wynagrodzeniu / lub oświadczenie o dochodach
  • brutto, pomniejszone o:
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
   - składki na ubezpieczenia społeczne,
   - obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
   - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (bez jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych),
  • wynagrodzenie netto;
 3. Odcinek renty lub emerytury / lub oświadczenie o wysokości świadczenia;
 4. Zaświadczenie z GOPS o pobieranych zasiłkach , dodatkach i świadczeniach:
  • - rodzinnych + dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • - świadczeniach okresowych, stałych i pielęgnacyjnych,
  • - dodatkach mieszkaniowych, itp.,
  • - dodatek z tytułu utraty zasiłku dla bezrobotnych, itp.;
 5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy:
  •  o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe);
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy:
  • - o pobieranym świadczeniu,
  • - stwierdzające zarejestrowanie jako bezrobotny/a bez prawa do zasiłku,
  • - stwierdzające o nie zarejestrowaniu w PUP,
 7. Zaświadczenie, wypis z protokołu Sądu bądź inny dokument stwierdzający wysokość zobowiązań alimentacyjnych;
 8. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu ucznia do stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR,
 9. Każdy członek wchodzący w skład rodziny, który ukończył 18 lat:
  •  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie figurowaniu w ewidencji podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 10. Uczniowie uczęszczający do szkół zawodowych:
  • - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za praktykę, pomniejszone o składniki jak w pkt. 1
 11. Studenci:
  • - zaświadczenie o przyznanym stypendium socjalnym.

WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ DO 15 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU!

Pliki do pobrania:

Wersja XML