Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowanie Przestrzenne

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

Zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

Uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

Zgodność zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o położeniu działki w obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Wersja XML