Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Środowiska

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ PODMIOTY NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ WŁAŚCICIELA URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 PAR. 1 KODEKSU CYWILNEGO

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

ZGŁOSZENIE ZŁOMU / WYWROTU DRZEWA / KRZEWU

ZAŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA NA OBSZARZE NATURA 2000

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZADANIU ZWIĄZANYM Z USUWANIEM AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC NA 2022 ROK 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIEM NISKIEJ EMISJI KOMINOWEJ 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW - formularz A - budynki i lokale mieszkalne

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW - formularz B - budynki niemieszkalne

ZGŁOSZENIE DRZEWA DO OBJĘCIA OCHRONĄ W FORMIE POMNIKA PRZYRODY

Wersja XML